<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Õpiabi  
   Logopeed
   Õpiabi

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpiabiõpetaja on Ülleri Poola

Õpiabi tunniplaani saad vaadata siit

 

Õpiabi eesmärk on toetada põhikooli õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada nõuetele vastavaid õpitulemusi.

Teisiti öeldes -õpiabi on mõeldud laste vaimsete võimete ja õpioskuste arendamiseks, et õpilane saaks põhiainetes paremini hakkama.

Oskus õppida ehk õpioskus on oskus kuulata ja olla asja sees. Lisaks psüühiliste protsesside arendamisele on õpiabi eesmärgiks tõsta lapse enesehinnangut, toetada õpetamist tundides ning aidata kujuneda õpilasel isiksuseks, kes tuleb toime õppimise ja tööga.

Õpiabi tund on korrektsioonilise suunitlusega. Selles tunnis toimub õpilaste psüühiliste protsesside, tunde- ja tahtevalla ning õpioskuste arendamine.

Arendamist võivad vajada õpilase:

• taju;

• tähelepanu;

• mälu;

• mõtlemine;

• kõne ja suhtlemine;

• tunde- ja tahtevald;

• psühhomotoorika;

• enesehinnang, hoiakud;Õpiabi on vajalik õpilastele, kellel on raske:

• keskenduda;

• meelde jätta ja meenutada;

• leida ja luua seoseid;

• mõista tööjuhendeid ja neid täita;

• tegutseda kiiresti ja täpselt;

• lülituda ümber ühelt tegevuselt teisele;

• mõista teksti;

• mõista teiste tundeid ja tegutsemise motiive;

• luua mõtestatud teksti, jutustada teistele arusaadavalt;

• organiseerida oma vaimset tegevust (orienteeruda ülesandes, järjestada osatoiminguid, teostada enesekontrolli, hinnata tehtut);

• lahendada erinevaid mõtlemis- ja loovülesandeid.Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde. Õpiabirühma  määratud õpilasele on õpiabi tundidest osavõtt kohustuslik, puudumise märgib  õpetaja eKooli päevikusse.

Õpiabirühma rühmatäituvuse piirnorm on 6 õpilast.

Õpilane võetakse õpiabirühma vastu õpilase individuaalsuse kaardi alusel ( kaardi avab klassijuhataja) haridusliku erivajadustega õpilase õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel.

Vanemale:

Tundides toimub erinevate õppimist toetavate võtete õppimine. Parema ja kiirema tulemuseni jõudmiseks on tähtis, et sama jälgitaks kodus õppimisel.

Kui laps on määratud õpiabirühma nimekirja, siis on oluline koostöö aineõpetaja, lapsevanema ja õpiabi õpetaja vahel ( eriti 1.- 2. klassi õpilase puhul).

Näiteks: Kui lapsel on ladus lugemine raske kujunema (laps on liialt kauaks jäänud veerima), siis oleks hea harjutada samamoodi kodus, kuidas loeme õpiabitunnis.Kasulikke linke õppimise toetamiseks ja arendamiseks.

EESTI KEEL:

Kõige pisematele: http://www.mukimuri.net/

Freppy mängud: http://www.frepy.eu/part_ee.html või mängud on leitavad nimekirja järgi :

http://tiiaklassiajaveeb.blogspot.com/2012/10/frepy-keelemangud.html

Kirjatähtede õppimiseks. 3 raskusastet:

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/anglais/alphabet/alpha1.htm

Mängunurk : http://mangunurk.weebly.com/index.html

Tähesõber: http://opetaja.edu.ee/tuulikodukas/TAHESO~1/

Mänge laste arendamiseks: : http://edlv.planet.ee/th/

Õppemängude koduleht : http://opema.webs.com/

Eesti keele harjutused 1.-3. klassile: http://web.zone.ee/tiia_e_testid/keeleopetus.html

Õpin ise kirjutama. ( Teen endale etteütlust. Kuulan ja kirjutan. Erinevad raskusastmed: http://opetaja.edu.ee/tuulikodukas/KIRJUTA/index.html

2. klassi eesti keel. Palju häälikupikkuse harjutusi. Sobib õppimiseks ka 1 ja 3. klassile: http://arvutiklasskpk.blogspot.com/p/ml-materjalid.html

Veebikeskondade varasalv eesti keele ainetundides: http://varasalv.weebly.com/eesti-keel.html

Tunne kõnekäände: http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/

Harjutused 4.-6.klassile: http://eestikeel.eu/index.php

Eesti õigekiri – sisaldab õigekirja põhimõtteid, reegleid ja näiteid, harjutusi. 5.-6.klassile teema „ Täheortograafia“ : http://opetaja.edu.ee/ortograafia/MATEMAATIKA:

Rohenäpu matemaatika: http://edlv.planet.ee/matemaatika/

Matemaatilised testid 1.-3.klassile:

http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatilised%20testid.html

2. klassi matematika veebivihik: https://sites.google.com/site/interaktiivnematemaatika/vebivihik

60 sekundi mäng. Mitu tehet suudad selle aja jooksul teha? Saad valida sobiva tehte ja arvu: http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/cathymath.htmlKorrutustabeli õppimiseks 1. Lohista ülesande kaart õigele vastusele:

http://www.helpingwithmath.com/by_subject/multiplication/mul_games.htm

Korrutustabli õppimiseks 2. Palju mänge: http://www.getwapps.com/korrutamineKorrutustabeli õppimiseks 3: http://www.kubbu.com/?s=korrutustabel_pahk

Korrutustabeli õppimiseks 4: http://www.multiplication.com/games/all-games

Veebikeskkondade varaslv matemaatika ainetundides: http://varasalv.weebly.com/matemaatika.html

Ülesanded matemaatika teemade kaupa : http://www.getwapps.com/matem

Teisendamine. 5 erinevat harjutust: http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm

Õppematerjal 4.-6.klassi matemaatika õppimiseks: http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/


Arvuta-kas saad 1 000 000 krooni? http://www.quia.com/rr/324696.html

Reaalainete õppimise videod (alates 6.klassist): http://www.griffel.ee/ARENDAVAID LEHEKÜLGI:
Mälu arendamiseks: http://www.playkidsgames.com/games/patternMemory/patternMemory.htm

Loogikat, tähelepanu, mälu jne arendavad ülesanded: http://www.getwapps.com/tuuliko

Palju erinevaid mänge: http://www.getwapps.com/tuuliko#List=UAL000006391

Eripedagoogoline õpiabi. Riina Timbergi koduleht: http://timberg.webs.com/

Delfi täheke: taheke.delfi.ee/games/mangud.php