<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Logopeed  
   Logopeed
   Õpiabi

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi logopeed Maigi Novek

e- post: Maigi.Novek@rvg.edu.ee

Logopeedi tunnid toimuvad ruumis 132.

Koolilogopeedi töö eesmärk on aidata lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilasi, toetada lapse arengut õpiprotsessis ning aidata tal saavutada riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.
Vajadusel tegeleb logopeed ka häälduspuuete (R, S) korrigeerimisega ja teiste kõnehäirete raviga.
Logopeedilised õpiabitunnid toimuvad individuaaltundidena või rühmades (kuni 6 õpilast rühmas) vastavalt juhtkonna poolt kinnitatud tunni- ja tööplaanile. Logopeedi tundides kasutatakse erinevaid õppemeetodeid laste kuulamis-ja tähelepanuoskuse, suulise väljendusoskuse ning lugemis-ja kirjutamisoskuse arendamiseks.