<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
2014-2015  
   Õppekava
   Õppesuunad ja valikained
      2014-2015
      2013-2014
   Loovtöö

2014-2015.a alustavad

 

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumil on tänaseks alates kooli rajamisest 1988.aastal välja kujunenud oma koht ja nägu kohalikus hariduselus. Meil on visioon, eesmärkide, väärtuste ja põhimõtetega koolikultuur. RVG võimaldab gümnaasiumiastmes tugevat akadeemilist baasharidust.

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu maksimaalselt 72 õpilast. Õpilaste huvide ja võimete paremaks arendamiseks on kaks õppesuunda: meedia-ühiskonna suund ja loodus-reaali suund.

Kooli lõpetamiseks on koos põhiainete ning valikainetega vaja läbida 96 kursust. Meedia-ühiskonna ning loodus-reaali suunal on kohustuslikke põhiaineid vastavalt 84 ja 85 kursust. Mõlemas suunas õpetatakse matemaatika laia kursust. Õppesuuna määratlemiseks tuleb õpilasel lisaks läbida kohustuslikud suuna valikkursused (meedia-ühiskonna suunal 7 kursust ja loodus-reaali suunal 5). Ülejäänud valikkursuseid saab valida kooli valikainete hulgast. 

Paarikümne aasta eest alustatud loodushariduslik tegevus on tänaseks kasvanud loodus-reaali suunaks. See suund sobib eelkõige noorele, kes tähtsustab loodus- ja reaalainete tundmist ning usub, et neid aineid süvendatult õppides investeeritakse tulevikku. Lisakursused on keemias, füüsikas, bioloogias ja matemaatikas, lisaks loodusainete nagu bioloogia ja keemia praktikumid. Tegelda saab ka joonestamise, robootika ja programmeerimisega. Endiselt jätkub koostöö Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Suund sobib juhul, kui soovitakse edaspidi õppida tehnika- või reaalalasid, meditsiini, loodust vmt. Eneseteostusele loodusainete ning reaalainete vallas aitavad kaasa keskkonnaklubi matkadest osavõtt, osalemine arvutiringi ning inseneriklubi tegevuses.

Meedia-ühiskonnahariduse suund annab võimaluse tutvuda ühiskonnas ja majanduses toimuvate protsessidega ning arendada loomingulisust nii fotograafias, filmiõppes kui väitluskunstis. Õppesuuna valinul on võimalus ise luua vastavalt meedialiigile teoseid (filme, fotosid, mitmesuguseid tekste), arendada end praktikutest juhendajatega koostöös. Suund sobib neile, kes huvituvad inimesest kõige laiemas mõttes ning kel on vajadus end loominguliselt väljendada. Eneseteostusele aitavad kaasa võimalused osaleda õpilasfirma, maailmaharidus- ja heategevusprogrammide tegevuses. Lisaks pakub kool võimalusi oma loomingut näidata, osaleda RVG üritustel ja näitustel, osaleda kooliajalehe töös ja kooliraadio ning koolisisese infokanali väljaarendamises.

Õppesuundade kujundamisel arvestatakse õppijate ja ühiskonna vajadusi (mitmekülgne, samas akadeemiline õpe, kutsevalikualane töö); kooli kogemusi (looduskallak kooli algaastail, majandusõpe ja meediaõpetus); mitmekülgset vilistlaskonda (nii loodusainetes kui pärimuskultuuri ja meedia valdkonnas); kooli vaimseid ning materiaalseid ressursse; professionaalse õpetajaskonna olemasolu.

Õppesuundade väljakujundamisel ja ellurakendamisel tehakse koostööd Eesti kõrgkoolide ja teadusasutustega. Nõu, jõu ja konkreetse toena aitavad õppesuundades kaasa kooli vilistlased.

Samas jätkab kool vana ja väärtuslikuga. Endiselt toimub süstemaatiline õppetöö riikliku õppekava alusel, kusjuures täiendavalt on lisatunde emakeeles, matemaatikas, võõrkeeltes.

Mitmekülgset õpitegevust toetavat pakuvad nii täienevad kooli vaimsed ressursid (hästi varustatud raamatukogu, keraamikastuudio, ansambli- ja salvestusruum, huvitegevus, ringide töö) kui materiaalsed võimalused (renoveeritud koolihoone, uus spordikeskus, kaasaegne infotehnoloogia). Kooli ümbruse korrastamine annab võimaluse välja arendada kogu piirkonda kui täiendõppe ja huvihariduse keskust, pakkuda erilaadseid spordivõimalusi: uisuringi, suusarada, suusamäge, täiustatud tervise-ja loodusparki. Raplas on mõlema kooli õpilasi majutav renoveeritud õpilaskodu.