<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
2013-2014  
   Õppekava
   Õppesuunad ja valikained
      2014-2015
      2013-2014
   Loovtöö

2013-2014.a alustanud

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumil on 25 aasta jooksul välja kujunenud oma koht ja nägu kohalikus hariduselus. Meil on visioon, eesmärkide, väärtuste ja põhimõtetega koolikultuur. RVG võimaldab gümnaasiumiastmes tugevat akadeemilist baasharidust.

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu maksimaalselt 72 õpilast. Õpilaste huvide ja võimete paremaks arendamiseks on õppesuunad: ühiskonnahariduse suund (e. majandus- ja sotsiaalsuund), loodusainete ja tehnoloogiasuund ning multimeedia suund.

Õppesuuna määratlemiseks tuleb õpilasel läbida suunale kohustuslikud kursused (5 kursust). Ülejäänud valikkursuseid saab valida suunale soovituslike või kooli üldvalikainete hulgast (vt allolevat tabelit). Õpilastel on gümnaasiumi lõpetamiseks vajalik valida 3 aasta jooksul kitsa matemaatika korral minimaalselt 10 (loodusainete ja tehnoloogia suunas) või 11 (ühiskonnahariduse ja multimeedia suunas) ja laia matemaatika korral 4 (loodusainete ja tehnoloogia suunas) või 5 (ühiskonnahariduse ja multimeedia suunas) valikkursust.

Paarikümne aasta eest alustatud loodushariduslik tegevus on tänaseks kasvanud loodusteaduste ja tehnoloogia õppesuunaks. See suund sobib eelkõige noorele, keda huvitavad loodusained, innovatsioon ja tehnoloogia. Märksõnadeks on keskkonnaharidus, bioloogia ja keemia praktikumid, robootika, programmeerimine ja joonestamine. Endiselt jätkub koostöö Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Suund sobib juhul, kui soovitakse edaspidi õppida tehnika- või reaalalasid, meditsiini, loodust vmt. Eneseteostusele loodusainete ning tehnoloogia vallas aitavad kaasa keskkonnaklubi, arvutiringi ning inseneriklubi tegevus.

Ühiskonnahariduse suund annab võimaluse tutvuda ühiskonnas ja majanduses toimuvate protsessidega. Suund sobib noorele, kes tahab tunda ja teada oma õigusi ning kohustusi ning soovib end teostada majandusvaldkonnas või panustada ühiskonda. Märksõnadeks on majandus- ettevõtlusõpe, inimene ja õigus, riigikaitse, majandusmatemaatika. Eneseteostusele aitavad kaasa võimalused osaleda õpilasfirma, maailmaharidus- ja heategevusprogrammide tegevuses ning ühiskondlike institutsioonide simulatsioonides.

Multimeediasuuna valinud õpilased saavad oma loomingulist poolt rakendada fotograafia, filmiõppe, väitluskunsti, visuaalse antropoloogia, kirjanduse ja kultuuriloo kaudu. Õppesuuna valinul on võimalus ise luua vastavalt meedialiigile teoseid (filme, fotosid, mitmesuguseid tekste), arendada end praktikutest juhendajatega koostöös. Kool pakub võimalusi oma loomingut näidata, osaleda RVG üritustel, näitustel. Samuti on võimalus teostada end, osaledes kooliajalehe töös ja kooliraadio ning koolisisese infokanali väljaarendamises. Suund sobib neile, kes huvituvad inimesest kõige laiemas mõttes ning kel on vajadus üldsusele midagi oma loomingu kaudu öelda.

Õppesuundade kujundamisel arvestatakse õppijate ja ühiskonna vajadusi (mitmekülgne, samas akadeemiline õpe, kutsevalikualane töö); kooli kogemusi (looduskallak kooli algaastail, majandusõpe ja meediaõpetus); mitmekülgset vilistlaskonda (nii loodusainetes kui pärimuskultuuri ja meedia valdkonnas); kooli vaimseid ning materiaalseid ressursse; professionaalse õpetajaskonna olemasolu.

Õppesuundade väljakujundamisel ja ellurakendamisel tehakse koostööd Eesti kõrgkoolide ja teadusasutustega. Nõu, jõu ja konkreetse toena aitavad õppesuundades kaasa kooli vilistlased.

Samas jätkab kool vana ja väärtuslikuga. Endiselt toimub süstemaatiline õppetöö riikliku õppekava alusel, kusjuures täiendavalt on lisatunde emakeeles, matemaatikas, võõrkeeltes.

Mitmekülgset õpitegevust toetavat pakuvad nii täienevad kooli vaimsed ressursid (hästi varustatud raamatukogu, keraamikastuudio, ansambli- ja salvestusruum, huvitegevus, ringide töö) kui materiaalsed võimalused (renoveeritud koolihoone, uus spordikeskus, kaasaegne infotehnoloogia). Kooli ümbruse korrastamine annab võimaluse välja arendada kogu piirkonda kui täiendõppe ja huvihariduse keskust, pakkuda erilaadseid spordivõimalusi: uisuringi, suusarada, suusamäge, täiustatud tervise-ja loodusparki. Raplas on mõlema kooli õpilasi majutav õpilaskodu.

Ühiskonnahariduse suund (e. Majandus- ja sotsiaalsuund)

Loodusainete ja tehnoloogia suund

Multimeedia suund

Kohustuslikud ained suuna sees (5 kursust)

Kohustuslikud ained suuna sees (5 kursust)

Kohustuslikud ained suuna sees (5 kursust)

Majandusõpetus(2)

Praktiline keemia(1) või koolibioloogia(1)

Kultuurilugu(1)

Ettevõtlusõpetus (õpilasfirma)(2) või ettevõtlusõpetus (äriplaan)(2)

Eesti looduse mitmekesisus(1)

Fotograafia(1+1)

Inimene ja õigus(1)

Üldinformaatika(1)

Visuaalne antropoloogia(1)

Joonestamine(1+1)

Avalik esinemine(1)

Suunale soovituslikud valikained

Suunale soovituslikud valikained

Suunale soovituslikud valikained

Riigikaitse(1)

Filosoofia(1)

Filmiõpetus(1)

Majandusmatemaatika(1)

Rakendusbioloogia (1)

Kirjandus ja film(1)

Psühholoogia(1)

Geoinformaatika(1)

Filosoofia1)

Globaliseeruv maailm(1)

3D Modelleerimine(1)

Kohapärimus(1+1)

Filosoofia(1)

Robootika(1)

Müüt ja kirjandus(1)

Kirjandus ja ühiskond(1)

Programmeerimine(1)

Eesti kunsti ajalugu(1)

Inglise ärikeel(1)

Multimeedia(1)

Psühholoogia(1)

Kooli üldvalikained

AB matemaatika(1)

Avalik esinemine(1)

Riigikaitse(1)

C-keel (vene või saksa keel)(3)

Soome keel(3)

Karjääriõpetus(1)

Sport ja liikumine(1)

Koorilaul(6)

Teatriõpe(1)