<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Karjääriõpe  
   Õppekava
   Karjääriõpe
   Loovtöö

RVG karjääriõppe korralduskava: vaata otse | PDF

Karjääriõpe

Rapla Vesiroosi Gümnaasium on olnud  SA  INNOVE projekti Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis  pilootkooliks alates 2005. aastast. Pilootkooli rollis olime:

 • uute ideede ja vahendite katsetajad karjääriõppe integreerimisel õppeprotsessi;

 • aktiivsed osalejad õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega;

 • aktiivsed osalejad  karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates  üleriigilistes uuringutes.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärgiks on aidata õpilastel

 • arendada teadlikkust iseendast;

 • omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest; 

 • kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärkide püstitamisel on aluseks võetud riiklike õppekavade läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“, mille raames käsitletakse teemat integreeritult kõikides kooliastmetes ja kõikides õppeainetes.

Karjääriõppe missioon on toetada õpilasi eneseleidmisel ja karjääriotsuste langetamisel.

Karjääriõppega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke valikuid.

KARJÄÄRIÕPPE TEGEVUSED Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis

 • Karjääriõpetuse valikaine 9. ja 11.klassis

 • Arenguvestlused

 • Vilistlaste koolitunnid, „Tagasi kooli“, loengud külalislektoritelt

 • Töövarjupäeval osalemine

 • Karjääripäevad algklassidele, põhikoolile ja gümnaasiumile

 • Äriplaanide koostamine, õpilasfirmade tegevus

 • Ettevõtete külastamine

 • Testimine, vestlused/ kohtumised karjäärinõustajaga, valikute tutvustamine,   nõustamine

 • Osalemine “Teeviidal” ja teistel karjääriinfo messidel

 • Õpilaste poolt korraldatud konverentsid, heategevusüritused ja laadad ning kohvikud.

 • Huviringid (sport, muusika, kunst jmt) ja õppekäigud

 • Koostöö partneritega (Rajaleidjakeskus, RAEK, SA Innove jt) ja lastevanematega

Koolis töötab:

 • karjäärikoordinaatorina õppealajuhataja Marike Uusjärv (marike.uusjarv@rvg.edu.ee)

 • karjäärimeeskond  Jaan Reimund, Marike Uusjärv, Lea Lindegron, Krista Lumiste, Ebbe Sündema, Küllike Juurik, Marina Allikof,  Tiina Lehemets, Heli Heinaste, Siri Põllu, Gaida Kabral, Pilvi Pregel, Liina Kõrtsini, esindajad õpilasesindusest ja teised aktiivsed õpilased.

Viited