<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Kooli kodukord  
   Kooli kodukord
   Blanketid

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi kodukord

1.Vastastikune austus ja lugupidamine on koolis suhtlemise alus.

* Korra eesmärk on tagada kõigile vastuvõetavad tingimused ühiseks tööks ja eluks.

* Kodukorra täitmine on käitumishinde alus.

2. RVG õpilane tuleb kooli õigeaegselt. Kell 8.13 antud esimene kell teatab, et 2 minuti pärast algab esimene tund.

3. RVG põhikooli ja gümnaasiumi õpilane kasutab garderoobikappe vastavalt sõlmitud lepingule. Vahetusjalatsid on kohustuslikud terve õppeaasta vältel.

4.RVG õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud ruumis või selle juures. Kui aineõpetaja ei ole ilmunud 10 minuti jooksul tunni algusest, pöördub klassivanem olukorra selgitamiseks kooli juhtkonna poole. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad spordihoones vastavalt spordihoone kasutamise reeglitele.

5. RVG õpilane jõuab tundidesse õigeaegselt, sest hilinejad segavad teisi. Hilinemised märgitakse päevikusse ja neid arvestatakse käitumise hindamisel.

6. RVG õpilasele on tundidest osavõtt kohustuslik. Lapsevanem (või täisealine õpilane) teavitab kooli puudumise esimesel päeval õpilase puudumisest ja selle põhjustest, hiljemalt kolmandal õppepäeval puudumise võimalikust kestusest. Kodustel põhjustel puudumine peab olema klassijuhatajaga eelnevalt kokku lepitud.

7. RVG õpilane võib vajadusel kooskõlastatult aineõpetajatega saada klassijuhatajalt loa tundidest puududa juhul, kui ta õppeedukus ja käitumine on rahuldav, tal pole põhjuseta puudumisi. Lapsevanema soovil õpilase ajutise õppetööst vabastamise vorm on RVG kodulehel dokumentide nimistus. Tervislikel põhjustel koolist lahkumiseks annab loa ja tõendi kooliõde.

8. Tund on õppimiseks. Lubamatu on kaasõpilaste ja õpetaja segamine. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased viibivad tunnis või täidavad kehalise kasvatuse õpetaja antud ülesandeid.

9. RVG õpilasel on tunnis kaasas ainult vajalikud esemed. Tunni ajaks lülitatakse mobiiltelefon välja, tunnis ei nätsutata, ei sööda ega jooda. Arvuti ja teiste elektrooniliste vahendite kasutamine peab olema seotud tunni eesmärgiga ja kooskõlastatud aineõpetajaga.

10. Hinnetest teavitamine.

* Hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile ja hinnetest teavitamine toimub e-kooli kaudu

* Põhikoolis saadetakse veerandi-ja poolaastahinded paberkandjal nendesse kodudesse, kus vanemad ei ole liitunud e-kooliga. Õppeaasta lõpul saavad õpilased klassitunnistuse.

* Hinnetelehed saadetakse vanematele nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis vastavalt vajadusele. Õpilane tagastab lapsevanema poolt allkirjastatud hinnetelehe klassijuhatajale nädala jooksul.

* Kokkuleppel lapsevanematega võib kasutada ka muid teavitamise viise

11. RVG gümnaasiumi õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast, kui õppeaasta lõpus on 3 ja enam ainet puudulikud. Aine loetakse sooritatuks, kui kursusehinnetest üle 50% on positiivsed.

12. RVG 1. – 9. klassi õpilasele on õpilaspäevik kohustuslik.

13. RVG õpilane puhkab vahetunnis kaaslasi häirimata, hoidub asjatust liikumisest treppidel, jooksmisest, ei kakle ega lärma, ei takista kaasõpilaste ja koolitöötajate liikumist, ei ohusta ennast ega teisi ega kanna kaasas end ja kaaslasi ohustavaid esemeid.

14. RVG õpilane viibib sööklas ainult ettenähtud vahetunnil. I-IV klassi õpilased tulevad sööma koos aineõpetajaga. Toitu sööklast välja ei viida. Süües järgitakse lauakombeid ja nõud koristatakse enda järelt ise.

15. RVG õpilane hoiab kooli ja kaasõpilaste vara. Rikutud, kaotatud või lõhutud kooli vara tuleb süüdlasel korda teha, asendada või kinni maksta. RVG õpilane hoiab kooli ruumid ja ümbruse puhtana ega riku haljastust (muru, puud, põõsad, lilled). Turvalisuse tagamiseks kasutatakse koridorides, garderoobis ja territooriumil jälgimisseadmestikku.

16. RVG õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses oma kooli rajatisi ja ruume vastavalt nende kasutamiskorrale.

17. RVG õpilane saab õpikud kooli raamatukogust enne õppeaasta algust. Tööraamatud, töövihikud ja töölehed jagab klassijuhataja. RVG õpilane tagastab õppeperioodi lõpul kõik õpikud puhaste ja tervetena. Kaotatud või rikutud õpik tuleb hüvitada. Põhikooli õpilaste tööraamatute ja –vihikute ostu rahastab kohalik omavalitsus. Kaotatud tööraamatu või –vihiku asemele ostab õpilane uue.

18. RVG õpilane ei suitseta, ei tarbi alkoholi ega narkootikume.

19. RVG õpilane kannab korrektset riietust ja pidulike sündmuste puhul (esimene koolipäev, jõulud, kooli sünnipäev, viimane koolipäev, kooliaktused) pidulikku riietust.

20. Kodukorra tagamiseks kasutatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 58 kirjeldatud mõjutusvahendeid:

 • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 • õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
 • õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
 • õpilasele tugiisiku määramine;
 • kirjalik noomitus;
 • esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 • kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
 • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 • ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 • ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

* Põhjuseta hilinemiste eest karistatakse noomitusega, kui on hilinetud 5 tundi. Vali noomitus järgneb 10 hilinemisele. Kui on hilinetud 15 tundi, otsustatakse järgmised mõjutusvahendid klassijuhataja, lapsevanema ja õppealajuhataja koosolekul.

* Põhjuseta puudumiste eest karistatakse noomitusega, kui puudutud tunde on 5; vali noomitus järgneb 10 puudutud tunnile, 15 tundi puudunud põhikooli õpilasest teavitatakse kohalikku omavalitsust ja gümnaasiumi õpilane kustutatakse õppenõukogu otsusega kooli nimekirjast. Tunde arvestatakse õppeaasta algusest.

* Korrarikkumise pärast tunnist eemaldatud õpilane täidab õppeülesandeid õpetaja määratud kohas ja saavutab tunni lõpuks nõutavad õpitulemused. Korrarikkumise eest karistatakse noomitusega, kui tunde on 3. Vali noomitus järgneb 5 tunnile. 7 tunnile järgneb õppenõukogu otsusega ajutine õppes osalemise keeld.

* Esemed, mis õpilaselt on kodukorra eiramise pärast ära võetud, annab õpetaja hoiule kooli juhtkonnale, kes tagastab need pärast kokkulepet lapsevanematega.