<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Õpetajate enesetäiendamise kord  
   Õpetajate enesetäiendamise kord
   Blanketid

RVG KOOLITUSPÕHIMÕTTED JA PEDAGOOGIDE ISESEISVA ENESETÄIENDAMISE TINGIMUSED JA KORD.

Täiendkoolituse eesmärgid on kooskõlas kooli õppe-eesmärkidega ja koolis üldtunnustatud väärtustega:

- õppimise õppimine, õppimise õpetamine, õpetamise õppimine

• õpetaja professionaalsete oskuste arendamine
• õppeprotsessi rikastamine
• koostööoskuse arendamine

Tööalase täiendkoolituse planeerimisel arvestatakse õpetaja üldpädevusnõudeid ning aineõpetaja eripädevusnõudeid, eelmisel õppeperioodil esilekerkinud probleeme, muu personali vajadusi ning üldistest hariduspoliitilistest otsustest tulenevaid eesmärke ja kooli võimalusi. Koolitusvajaduse väljaselgitamiseks kasutatakse õpetajate ja muu personali tagasisidet (suuline, kirjalik) ning täiendusõppe aruannet.

Koolitust korraldab ja arvestust peab õppealajuhataja.

Koolitused jaotuvad:
• tasemekoolitus (tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus või diplom)
• tööalane täiendkoolitus (koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend)
• vabahariduslik koolitus (õpe toimub kursuste, õpiringi või muus õppijatele sobivas vormis, mille läbimist tõendab tunnistus või tõend)
• iseseisev enesetäiendamine (direktor tõendab käskkirjaga, tõend)

Tööalased täienduskoolitused toimuvad alljärgnevates vormides:
Koolitus väljaspool asutust- osaletakse väljaspool kooli korraldatavatel kursustel ja ainesektsioonidel vastavalt koolitusplaanile.
Asutusesisene koolitus - Viiakse läbi oma asutuse ruumides väljastpoolt kutsutud lektorite poolt. Koolituse teema on seotud asutuse aastaeesmärkidega.
Sisekoolitus - viivad läbi oma asutuse töötajad, kes tunnevad üht või teist valdkonda, mida on vaja õpetada. Antakse edasi teadmisi ja oskusi väljaspool kooli osaletud koolitustest. Metoodikakonverents toimub iga 2-3 aasta järel, metoodikaklubi on pedagoogide omaalgatuslik metoodikate tutvustamine kolleegidele.

Tööalasele täiendkoolitusele lubamine ja aruandlus.
• Koolitusele mineku (aja, koha, koolitustasu, asendused) kooskõlastab õpetaja õppealajuhatajaga
• Esitab avalduse direktorile vähemalt kolm päeva enne koolitusele minekut
• Koolituselt naastes esitab täiendusõppe aruande õppealajuhatajale 
• Õpetaja jagab koolitusel kuuldut- nähtut kolleegidega (sama aine või teiste huvilistega)
• Koolituselt saadud õppevahenditest, mille eest tasub kool, tuleb teavitada direktorit, kolleege ja võtta vahendid arvele.